Πώς τα μουσεία συμβάλλουν στη μάθηση STEM

Στην εποχή που ζούμε, ο τομέας των STEM φαίνεται ολοένα και πιο σημαντικός, καθώς ο κόσμος γίνεται καθημερινά πιο τεχνολογικός, σε τέτοιο βαθμό που μερικές φορές είναι δύσκολο να παρακολουθούμε όλες τις αλλαγές που γίνονται γύρω μας. Με αυτήν την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και το ταχύρρυθμο περιβάλλον, είναι φυσικό να σκεφτόμαστε τις νεότερες γενιές και την ανάγκη να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με τους κλάδους STEM. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι οι μελλοντικές θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν εργατικό δυναμικό με προηγμένες τεχνικές και ατομικές δεξιότητες (Bybee, 2010).

Αυτό συνδέεται με τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα, που προσδιορίζονται από την UNESCO ως ένα σύνολο από τις ακόλουθες ικανότητες: συνεργασία, επικοινωνία, γραμματισμός στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και κοινωνικές και/ή πολιτιστικές ικανότητες (συμπεριλαμβανομένης της αγωγής του πολίτη). Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Caprile, M., Palmen, R., Sanz, P. & Dente, G., 2015), η απασχόληση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού STEM αυξάνεται και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, η μελέτη προβλέπει ότι μέχρι το 2025 θα υπάρξουν 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους κλάδους STEM. Αντίθετα, υπάρχουν ελλείψεις σε τεχνολογικά επαγγέλματα και τομείς απασχόλησης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη εκπαίδευσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των σημερινών μαθητών με γνώμονα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον ορίζοντα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακινήσουμε και να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για τα μαθήματα STEM. Ο Hertz (2016) υποστηρίζει ότι τα μαθήματα STEM δεν πρέπει απλώς να διδάσκονται μεμονωμένα, μέσω ενός βιβλίου και εξετάσεων, αλλά οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα στη δουλειά τους, βλέποντας τι μπορούν να κάνουν με τα μαθήματα STEM στην πραγματική ζωή. Οι μαθητές εργάζονται επίσης πάνω στις δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων με το να είναι δημιουργικοί. Επιπλέον, οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω των τεχνών, όπως η παρατήρηση, η αναγνώριση μοτίβων, η γραπτή, προφορική και οπτική έκφραση, απαιτούνται επίσης στα μαθήματα STEM (Swanson, nd).

Ένας τρόπος για να αναπτυχθούν αυτές οι δεξιότητες είναι μέσω της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της παροχής πρόσβασης στους μαθητές σε μουσεία, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένα γόνιμο περιβάλλον μάθησης, όχι μόνο στα μαθήματα STEM αλλά και σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με τον Hildreth (2014), τα μουσεία που εστιάζουν στα STEM διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση του κοινού, κινώντας το ενδιαφέρον και ενισχύοντας τις δεξιότητες STEM. Επιπλέον, είναι επίσης ένας καλός τρόπος για τη συμμετοχή παιδιών και νέων που ανήκουν σε μειονότητες στα μαθήματα STEM (Bell et al, 2009). Τα μουσεία STEM δίνουν σε παιδιά και νέους την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με εκθέματα που σχετίζονται με τα STEM και να μάθουν πέρα από το περιβάλλον της τάξης.

© freepik.com

Αρκετές μελέτες έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την επίδραση των μουσείων STEM στη μάθηση και τη συμπερίληψη των μαθητών. Για παράδειγμα, οι Adams, Gupta και Cotumaccio (2014) μελέτησαν πώς ένα επιστημονικό πρόγραμμα στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαμόρφωσε τη μάθηση και επηρέασε τις Αφροαμερικανίδες γυναίκες να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στους κλάδους STEM, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του μουσείου είχε πολύ θετική επίδραση στη διαμόρφωση της εκτίμησης αυτών των γυναικών για τους κλάδους STEM καθώς επίσης επηρέασε πολλές από αυτές να ακολουθήσουν μια καριέρα στους κλάδους αυτούς. Οι Chi, Dorph & Reisman (2015) πραγματοποίησαν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των στοιχείων των επιπτώσεων και των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων μάθησης STEM που εκτελούνται από μουσεία και άλλα σχεδιασμένα περιβάλλοντα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν θετικά αποτελέσματα όπως η ανάπτυξη ενδιαφέροντος από τη νεολαία για τις δραστηριότητες μάθησης STEM, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ενασχόληση με αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και ότι οι νέοι αρχίζουν να εκτιμούν περισσότερο τους στόχους αυτών των δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκθεση και οι δραστηριότητες σε ένα μουσείο μπορούν να επηρεάσουν τη στάση των νέων απέναντι στα μαθήματα STEM. Το έργο VM-STEM στοχεύει επίσης στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας αφιερωμένης στα STEM, μέσω της δημιουργίας του πρώτου ευρωπαϊκού εικονικού μουσείου για την εκπαίδευση STEM σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Ο απώτερος στόχος είναι να προσφέρει μια καθηλωτική, διαδραστική και συναρπαστική εμπειρία, ενδυναμώνοντας τους συμμετέχοντες μαθητές.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

© freepik.com
  • Adams, J. D., Gupta, P. and Cotumaccio, A. (2014) Long-Term Participants: A Museum Program Enhances Girls’ STEM Interest, Motivation, and Persistence. Afterschool Matters, 20, pp. 13-20.
  • Bell, P., et al. (2009). Learning science in informal environments: People, places and pursuits. Washington, DC: National Research
  • Council of the National Academies.
  • Bybee, R. (2010) What Is STEM Education?. Science, 329(5995), p. 996
  • Caprile, M., Palmen, R., Sanz, P. & Dente, G. (2015). Encouraging STEM studies: labour market situation and comparison of practices targeted at young people in different Member States, European Union, Brussels. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf
  • Chi, B., Dorph, R., & Reisman, L. (2015). Evidence & impact: Museum-managed STEM programs in out-of-school settings. National Research Council Committee on Out-of-School Time STEM. Washington, DC: National Research Council.
  • Hertz, M. B. (2016). Full STEAM Ahead: Why Arts Are Essential in a STEM Education. Edutopia. Retrieved from https://www.edutopia.org/blog/arts-are-essential-in-stem-mary-beth-hertz
  • Swanson, n.d. STEM TO STEAM: WHAT’S IMPORTANT ABOUT THE “A”. The Rockwell Museum. Retrieved from https://rockwellmuseum.org/blog/art-from-home-stem-to-steam/
  • UNESCO International Bureau of Education. (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology [Ebook]. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223059

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.